Secons BimCom pro vozy značky BMW

V rámci testování diagnostických zařízení pro recenze do rubriky „Měřili jsme s …“ jsem měl tentokrát možnost si opravdu pořádně vyzkoušet další ze systémů od výrobce Secons a to systém BimCom určený pro vozy značky BMW. Secons je česká firma, která mimo jiné vyrábí diagnostická zařízení vždy specializovaná na konkrétní značku vozidel a tomu vždy odpovídá i jejich název. Já jsem měl možnost vyzkoušet si diagnostické zařízení BimCom specializované, jak už jeho název napovídá a jak jsem psal výše, na značku BMW. Diagnostický případ, který jsem s pomocí diagnostiky BimCom řešil, se týkal vozu BMW 530i z roku 2008 a je poměrně rozsáhlý, neboť bylo na voze více závad a bylo potřeba provádět hodně testů a měření a pokud jde o sériovou diagnostiku, tak tam hrál hlavní roli právě BimCom a v oblasti paralelní diagnostiky to byl osciloskop MTPro. Na stránkách časopisu Autoexpert jsme se tak rozhodl popsat případ a demonstrovat na něm práci s diagnostikou BimCom a v některém z dalších vydání i práci s MT Pro, kde se vice zaměřím na měření osciloskopem a následné analýzy záznamů.

Vůz BMW 530i z roku 2008 trápil nepravidelný chod motoru po studeném startu a občasné výpadky spalování i po zahřátí motoru. Nezávisle na výpadcích spalování se také rozsvěcela kontrolka motoru. U těchto modelů BMW 530i se jedná o motor s přímým vstřikováním benzínu a vrstveným spalováním směsi. Navíc má motor systém Vanos, což je u BMW systém proměnného časování ventilů, který ale také částečně nahrazuje funkci škrticí klapky. Ta je sice na motoru také, ale množství nasávaného vzduchu je do jisté míry regulováno pouze pomocí proměnného časování ventilů a škrticí klapka je tak stále otevřena a je v činnosti pouze v některých režimech chodu motoru. Motor může fungovat v režimu vrstveného spalování, kdy je vstřikována přesná dávka paliva do kompresního taktu před horní úvratí a ke smísení vzduchu s palivem tak dojde v oblasti u zapalovací svíčky. Po zážehu pak dojde k prohoření směsi i do spodních vrstev vzduchu blíže k pístu. V tomto režimu může samozřejmě motor pracovat jenom v nízké nebo částečné zátěži a při spalování takto chudé směsi vzniká velké množství oxidů dusíku. Proto musí být motor vybaven systémem zásobníkového deNOx katalyzátoru s vrstvou baria, který tyto škodlivé složky zachycuje a po přepnutí spalování do režimu homogenní směsi dojde zvýšením teploty v katalyzátoru k jejich redukci na neškodné složky. V režimu spalování homogenní směsi je vstřikováno palivo do sacího taktu a k promísení vzduchu s palivem dochází homogenně v celém spalovacím prostoru. Pak je spalována stechiometrická směs tedy 14,7 vzduchu : 1 paliva a hodnota lambda je rovna 1. Pokud již víme tyto skutečnosti poměrně sofistikovaného systému řízení motoru, tak je jasné, že výpočet dávky paliva pro vstřik musí být velmi přesný a pokud nefunguje správně, bude to mít na chod motoru zásadní vliv.

Majitel auta je můj kamarád a je také automechanik. Věděl, že dochází nejvíce k výpadkům spalování na prvním a třetím válci, a tak provedl výměnu zapalovacích svíček, u kterých stejně vycházel interval jejich výměny a poté zkoušel zaměňovat zapalovací cívky mezi jednotlivými válci, ale výpadky stále zůstávaly na stejných válcích. Provedl také změření kompresních tlaků pomocí kompresimetru, ale i ty se zdály být v pořádku a mezi válci nebyly patrné rozdíly. Zkusil tedy ještě vyměnit dva vstřikovače za nové a zdálo se, že výpadky ustaly. Po chvíli provozu auta se však závady začaly opakovat, a tak se auto dostalo k nám.

Věděl jsem, že se jedná o tento systém, a tak jsem byl rád, že mám k dispozici diagnostiku BimCom. Multiznačkový diagnostický přístroj sice dokázal bez problému vyčíst paměť závad, i naměřené hodnoty fungovaly a nabízel jich i poměrně dost, ale jak popíšu dále, tak jsem věděl, že bude nutné provádět i různá přizpůsobení a základní nastavení a na to už jsem potřeboval specializovaný nástroj. Na Passtrue diagnostiku to bylo moc staré auto, takže BimCom byla ideální volba. Začal jsem vyčtením paměti závad řídicí jednotky motoru viz. obrázek 1. Kromě závad, které lze vidět na obrázku 1, tam byly uloženy i sporadické závady na výpadky spalování různých válců, ale ty bylo možné na rozdíl od těch na obrázku vymazat. Ty ostatní se týkaly právě systému redukce NOx a protože fungování tohoto systému má vliv na řízení dávky paliva, říkal jsem si, že by výpadky spalování mohly souviset i s tím. Než jsem se začal zevrubně věnovat tomuto emisnímu systému, provedl jsem několik úkonů k ověření důvodů výpadků spalování.

Obr. č. 1: Paměť závad

První z nich nabízí BimCom v naměřených hodnotách a je to vyčtení korekcí dávek paliva jednotlivých válců pro plynulý chod motoru. Na obrázku 2 jsou vidět naměřené hodnoty v okamžiku, kdy motor fungoval správně a chod byl plynulý. Po startu studeného motoru bylo ale vidět na prvním a třetím válci hodnoty až +6, což znamená, že tyto válce byly nejpomalejší, a tedy právě na nich byly výpadky. Potvrdilo se tak to, co mi říkal kamarád a majitel vozu a i když jsem mu věřil, tak jsem pro jistotu provedl i já záměnu zapalovacích cívek a svíček mezi jednotlivými válci, ale výpadky zůstávaly stále na prvním a třetím válci.

Obr. č. 2: Regulace klidného chodu – volnoběh

Přikročil jsem tedy k provedení analýzy účinnosti spalování pomocí osciloskopu MTPro. Její výsledek mi potvrdil, že zapalování i vstřikování je elektricky v pořádku, že tlak paliva je v pořádku, a i okamžik zážehu probíhá ve správném čase. Výsledek analýzy mi ale taky napověděl, kde bude jeden z problémů. O tom ale v dalším vydání, kde se budeme podrobně zabývat prací s osciloskopem MT Pro. Nyní se vraťme k sériové diagnostice a k systému BimCom. Jeden z důvodů výpadků jsem tedy už tušil na základě výsledku analýzy, jak jsem psal výše, ale bylo třeba vyřešit ještě závady deNOx systému a taky řízení okamžiku a délky vstřiku.

První věc byla to, že vstřikovače u těchto motorů jsou opatřeny 6timístným kódem, který je každému vstřikovači přidělen při výrobě a první tři číslice kódu znamenají hodnotu průtoku paliva za jednotku času a další tři číslice znamenají elektrické vlastnosti ovládacího prvku vstřikovače. Tento kód je pak třeba zadat do kanálu přizpůsobení v řídicí jednotce motoru. Kamarád to sice po výměně vstřikovačů prováděl, ale použil multiznačkovou diagnostiku, která sice tuto funkci nabízela, ale i když po jejím provedení ohlásila správný výsledek, tak rutina v řídicí jednotce nebyla reálně vůbec spuštěna. Pomocí diagnostiky BimCom jsem tuto proceduru provedl naprosto bez problému a výsledek můžete vidět na obrázku 3. 

Obr. č. 3: Kódy vstřikovačů

Další věc byly ony závady uložené v paměti řídicí jednotky motoru viz. obrázek 1, které navádějí na kontrolu deNOx systému. To, a ještě kontrolu lambda signálů jsem provedl pomocí naměřených hodnot vlastní diagnostiky systémem BimCom a jsou na obrázcích 4 a 5.

Obr. č. 4: Naměřené hodnoty

Na obrázku 5 je záznam po opravě, takže tam funguje vše správně. Ale před opravou byla hodnota koncentrace NOx stále 0,0ppm i po delší jízdě a stav senzoru NOx ukazoval stále závadu. Motor tedy běžel v jakémsi nouzovém režimu, kdy nedokázala řídicí jednotka přesně určit dávku paliva pro jednotlivé vstřiky, protože neměla informaci o stavu zaplnění NOx katalyzátoru. Provedl jsem kontrolu elektrického zapojení, napájení a komunikace NOx senzoru a potvrdil tak jeho závadu. Po jeho výměně za nový se ale chovaly naměřené hodnoty stále stejně. Museli jsme tedy provést funkci resetování adaptačních hodnot po výměně NOx senzoru, což multiznačkové diagnostiky většinou také nenabízejí.

Obr. č. 5: deNOx naměřené hodnoty

Resetování pomocí BimCom je na obrázku 6. Po výměně NOx senzoru a provedení resetu jeho adaptačních hodnot začal po krátké jízdě systém fungovat, což je vidět v naměřených hodnotách na obrázku 5, kde je, jak jsem psal výše, záznam po opravě. Po správném nastavení kódů vstřikovačů, výměně NOx senzoru a vymazání jeho adaptačních hodnot zmizely občasné výpadky spalování při ohřátém motoru a přestala se rozsvěcet jeho kontrolka. Nepravidelný chod motoru po studeném startu však přetrvával a k odhalení příčiny této závady vedla výše zmíněná osciloskopická analýza pomocí MT Pro, o které budu psát v některém z dalších vydání Autoexpertu.

Obr. č. 6: Reset adaptací snímače NOx

Abych na závěr zhodnotil diagnostický přístroj Secons BimCom, tak musím říci, že mně práce s ním velmi těšila, protože skutečně nabízí velké množství naměřených hodnot a téměř všechny funkce, které přístroj pro sériovou diagnostiku určený pro konkrétní značku nabídnou má a může a všechny skutečně fungují. Ostatně taková je moje zkušenost i s dalšími systémy od firmy Secons, které jsem mohl vyzkoušet.

Sdílej článek:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn